Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Regulamin GPPCh 2024

Regulamin konkursu
Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2024

 1. Organizator:
  Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza
 2. Nazwa konkursu:
  Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2024
 3. Założenia i cele konkursu:
  a. popularyzacja muzyki chóralnej
  b. upowszechnianie poznańskiej tradycji chóralnej
  c. kultywowanie pamięci o Stefanie Stuligroszu jako postaci zasłużonej dla poznańskiej i polskiej chóralistyki
  d. podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów
  e. wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między chórami
  f. umożliwienie kontaktu z wybitnymi specjalistami z zakresu dyrygentury i emisji głosu
  g. promocja Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  h. promocja miasta Poznania, wzmacnianie pozycji Poznania jako stolicy polskiej chóralistyki
  i. promowanie twórczości chóralnej poznańskich kompozytorów.
 4. Termin i miejsce:
  a. termin: 23-30 listopada oraz 2 grudnia 2024 (koncerty towarzyszące i warsztaty), 
1 grudnia 2024 (konkurs)
  b. miejsce: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sale koncertowe i kościoły poznańskie
  w różnych częściach miasta.
 5. Warunki uczestnictwa:
  a. warunkiem uczestnictwa jest zdobycie nagrody głównej – grand prix w jednym z poniżej wymienionych konkursów organizowanych w roku 2024:
  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
  Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy
  Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy
  Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego
  w Rumi
  Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku Białej.
  – Chóry otrzymują nominację do uczestnictwa w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza na podstawie decyzji jury każdego z wymienionych powyżej konkursów.
  – Do konkursu nominowane są tylko chóry polskie. W przypadku, gdy zwycięzcą jednego z powyższych konkursów jest chór zagraniczny, jury kwalifikuje polski chór, który uzyskał najwyższą nagrodę lub punktację przyznawaną przez jury danego konkursu. W przypadku uzyskania jednakowej nagrody bądź punktacji przez więcej niż jeden polski chór jury kwalifikuje chór wybrany przez siebie.
  – W przypadku nieprzyznania grand prix bądź niemożliwości udziału zwycięskiego chóru w konkursie w Poznaniu organizatorzy Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza mają prawo zaprosić do udziału w konkursie chór, który otrzyma kolejną najwyższą nagrodę lub najwyższą punktację.
  b. Każdy chór jest zobowiązany do wykonania:
  – recitalu złożonego z utworów zróżnicowanych pod względem stylistyki, trwającego od 20 do max. 25 minut (łączny czas trwania kompozycji)
  – przynajmniej jeden z utworów musi być napisany przez kompozytora polskiego urodzonego po 1950 roku.
  Po zatwierdzeniu, w korespondencji mailowej z organizatorem, programu występu konkursowego chór jest zobowiązany do niezmieniania programu i wykonania go w trakcie przesłuchań w zatwierdzonej kolejności.
  c. Dopuszczone jest wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentu zapisanego w partyturze dzieła (ograniczenie nie dotyczy chórów dziecięcych).
  d. Płatność:
  – Każdy z zakwalifikowanych chórów zobowiązany jest dokonać opłaty konkursowej w wysokości 50 zł od chórzysty zgłoszonego do udziału w konkursie.
  – Opłata powinna być uiszczona na konto Fundacji GPPCh najpóźniej na tydzień przed konkursem.
  – Opłata nie podlega zwrotowi.
  – Nr konta do wpłat: 28109013620000000143729331; w treści należy wpisać „Darowizna GPPCh” + nazwa chóru.
  – Zespół, który nie uiści opłaty, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
 6. Nagrody:
  a. Grand Prix – w wysokości 25 000 zł oraz statuetka (przechodnia)
  b. wyróżnienia, m.in. za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego urodzonego po 1950 roku.

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. Nagrody te, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, powinny być zgłoszone do biura konkursu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.

 1. Program konkursu:
  Szczegółowy program konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej na miesiąc przed wydarzeniem (do zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany mail, pojawi się również informacja na stronie internetowej konkursu).
 2. Jury:
  a. Jury stanowić będą uznani chórmistrzowie i autorytety związane ze środowiskiem chóralnym. Skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Pracami jury kieruje jego przewodnicząca/-y. Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne. Szczegółowe zasady pracy jury określa Regulamin Prac Jury.
  b. Jury zobowiązane jest do przyznania przewidzianych przez organizatorów nagród regulaminowych:
  – jednej nagrody Grand Prix
  – wyróżnień, m.in. za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego urodzonego po 1950 roku.
  c. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, intonację, emisję i brzmienie zespołu, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Organizatorzy zapewniają
  a. nagrody i dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych
  b. dyplomy uczestnictwa dla każdego chóru
  c. salę do rozśpiewania dla każdego chóru
  d. możliwość przeprowadzenia próby akustycznej w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  e. opiekunów – pilotów dla każdego z chórów
  f. wyżywienie i zakwaterowanie we wskazanym przez organizatora miejscu (zakwaterowanie dotyczy jednego noclegu, z soboty na niedzielę 30 listopada / 1 grudnia 2024. Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie dla maksymalnie 50 członków chóru, dyrygenta oraz kierowcy autobusu. Opłata noclegowa za każdego dodatkowego członka chóru wynosi 150 zł 
i powinna być opłacona tym samym przelewem co opłata konkursowa). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków
  g. możliwość uczestnictwa w warsztatach chóralnych i koncertach towarzyszących.
 4. Informacje i dane kontaktowe:

a. dyrektor konkursu (kontakt w kwestiach artystycznych):
Marek Gandecki
tel. 601 555 888
e-mail: marek.gandecki@gppch.pl

b. dyrektor organizacyjny konkursu:
Krzysztof Panek
tel. 695 592 906
e-mail: krzysztof.panek@gppch.pl

c. dyrektorka biura konkursu:
Małgorzata Pawłowska
tel. 662 712 218
e-mail: biuro@gppch.pl

d. adres do korespondencji pocztowej:
Biuro konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Święty Marcin 87
61-808 Poznań

 1. Prawa autorskie i pokrewne oraz wizerunek:

A. Uczestnik konkursu (każdy członek chóru), biorąc w nim udział, tym samym nieodpłatnie:
a. wyraża zgodę na dokonanie przez organizatorów lub przez osoby wybrane przez organizatorów utrwalenia audialnego, wizualnego (w tym fotograficznego) i audiowizualnego jego artystycznych wykonań mających miejsce w ramach konkursu oraz koncertów towarzyszących oraz przenosi na Fundację Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza wszelkie prawa majątkowe do tych artystycznych wykonań zgodnie z pkt. B poniżej
b. wyraża zgodę na utrwalenie audialne, wizualne (w tym fotograficzne) i audiowizualne swojego wizerunku podczas trwania konkursu (w tym wykonywania utworów) oraz zezwala Fundacji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w konkursie i koncertach towarzyszących
c. upoważnia Fundację Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza do wykonywania jego osobistych praw związanych z artystycznymi wykonaniami, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający organizatorów w wykonywaniu ich praw nabytych na podstawie niniejszego regulaminu
d. przenosi na rzecz Fundacji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym regulaminie, oraz zezwala Fundacji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza na korzystanie z artystycznych wykonań i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego prawa; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie artystycznych wykonań i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem.

B. Przeniesienie i udzielenie praw, o których mowa w pkt. A jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym wszelkich nośnikach audio, wideo lub audiowizualnych i innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading, digitalizację, użycie w utworze multimedialnym
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a. powyżej – wprowadzanie ich do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie
c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, wysokiej rozdzielczości [HD], trójwymiarowej [3D]), systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand)
– wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

C. Przeniesienie i udzielenie praw wymienionych powyżej następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań. Jeśli jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową artystycznych wykonań, o których mowa w pkt. A powyżej.

D. W zakresie praw nabywanych na podstawie niniejszego regulaminu Fundacji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 1. Ustalenia końcowe:
  a. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
  b. Przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
  c. W przypadku różnic w interpretacji regulaminu ostateczna decyzja należy do organizatora.
  d. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu z obowiązkiem bezzwłocznego ogłoszenia zmian.

Regulamin do pobrania [PDF]